Studie: waarom wil jij meedoen met ‘amai!’?

Wat motiveert Vlamingen om mee na te denken over slimme AI-oplossingen? Dat wilde het team achter het project ‘amai!’ graag te weten komen. In amai! krijgen Vlamingen de kans om zelf voorstellen te doen voor AI-oplossingen rond thema’s als gezondheid, klimaat & milieu, mobiliteit en werk. Dat doen ze samen met AI-experten en experten op vlak van die thema’s. Om te weten hoe we burgers kunnen motiveren om mee na te denken over slimme oplossingen, deden ze een bevraging bij 1145 Vlamingen. De resultaten van die voorstudie vormen een belangrijke basis voor de manier waarop het project ‘amai!’ vorm kreeg. 

 

Denk mee

Wat maakt dat je creatief over een probleem gaat nadenken? Volgens een theorie met de naam ‘the componential theory of creativity’ moet je daartoe de nodige kennis en motivatie hebben en moet je in staat zijn om creatief te denken. Voor ‘amai!’ betekent dat dat een Vlaming iets moet weten over artificiële intelligentie, zich betrokken moet voelen bij één van de 4 thema’s van amai!, en over de nodige verbeeldingskracht moet beschikken. Wat leerde het amai!-team hierover uit de voorstudie?

Kennis

Qua kennis bleek dat respondenten meer ervaringen hebben met AI-toepassingen, dan ze zelf vermoedden. Zo zei meer dan de helft van de steekproef (66,9%) nog nooit te hebben gehoord van AI, of er wel al van te hebben gehoord, maar niet te weten wat het betekent. Maar wanneer we kijken naar de resultaten van de AI-geletterdheidsscore (die onder meer polst naar kennis over beeldherkenning of info op maat online), blijkt die gemiddeld toch op 3,03 op 5 te liggen. Vlamingen hebben dus best wel wat kennis over specifieke AI-toepassingen, zonder altijd effectief te weten dat ze met AI in contact komen.

Creativiteit

Op vlak van creativiteit merkten we dat meer dan de helft van de respondenten zichzelf beschouwt als (heel) creatief (40% creatief, 13% heel creatief). Hier waren geen betekenisvolle verschillen tussen geslacht, leeftijd of opleidingsniveau. 

Motivatie

En tenslotte op vlak van motivatie om deel te nemen aan ‘amai!’ bleken burgers meer actief te willen meedenken aan oplossingen als zij zich meer betrokken voelen bij een thema. Er is trouwens best wel wat bezorgdheid rond AI, zoals vrees voor jobverlies of jobvervanging (gemiddelde score 3,45 op 5), angst tegenover robots (gemiddelde score 3 op 5), en bezorgdheid om de persoonlijke privacy (gemiddelde score 3,45 op 5). Ondanks die bezorgdheden is een andere belangrijke reden voor Vlamingen om aan ‘amai!’ deel te nemen net om bij te leren over AI (57,7%) en dat dan liefst via een eigen computer (72,6%) op een manier die niet te tijdrovend is.  

 

Hoe gaven deze resultaten vorm aan ‘amai!’?

We beslisten om Vlamingen meer bewust maken van waar AI nu al in hun levens aanwezig is. Tegelijk willen we ook de kennis over AI bij Vlamingen vergroten: AI is niet (alleen) iets uit science fiction films, het is een technologie die vandaag al volop wordt ingezet en ons helpt. Daarnaast willen we Vlamingen tonen op welke manier de technologie werkt. 

Heel wat burgers zien zichzelf in staat om creatief na te denken over maatschappelijke uitdagingen en daar wil amai! hen ook toe aanmoedigen, door hen volop de mogelijkheid te bieden hun eigen ideeën te delen. Velen zullen dat alleen doen als ze zich sterk betrokken voelen bij de maatschappelijke uitdagingen. Amai! vertrekt daarom heel sterk vanuit thema’s waar heel van Vlamingen mee bezig zijn, namelijk gezondheid, klimaat & milieu, mobiliteit en werk. 

Daarom zetten we vier voorbeelden centraal, eentje per thema, die heel concreet tonen hoe AI nu al, of in de nabije toekomst, ons kan helpen. Vlamingen kunnen zelf hun ideeën delen via een participatieplatform, van thuis uit.

 

Voor wie is ‘amai!’?

Laat het duidelijk zijn: iedereen kan en mag een idee delen op de amai!-website. Maar uit de antwoorden konden specifieker drie types Vlamingen of ‘segmenten’ afleiden: de ‘maatschappelijke toepassers’, de ‘creatieve denkers’ en de ‘waarnemers’. De maatschappelijke toepassers zijn de grootste groep: zij zijn middelmatig goed op de hoogte van de actualiteit rond de thema’s van amai!, ze staan positief tegenover actief meedenken aan oplossingen in de domeinen. De meesten hebben al eens gehoord over AI, maar weten niet heel goed wat het betekent. 

Hun belangrijkste motivatie om aan een project als ‘amai!’ deel te nemen is dan ook om maatschappelijke problemen op te lossen. Deze groep omvat iets meer vrouwen (56,5%) dan mannen, de gemiddelde leeftijd bedraagt 47 jaar, en heeft een gelijke verdeling in laag-, midden- en hooggeschoolden. Het is op deze groep mensen dat het amai!-project zich vooral zal richten. 

Smaken deze cijfers naar meer en wil je graag het volledige rapport lezen? Download het dan hieronder of lees het rapport op Issuu

 

(Foto: door Firmbee.com op Unsplash)